skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chapter 11 - Emerging Technologies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 11 - Emerging Technologies

Pulp and Paper Industry, 2016, p.189-251

2016 Elsevier Inc. ;ISBN: 9780128034286 ;ISBN: 9780128034118 ;ISBN: 0128034289 ;ISBN: 0128034114 ;DOI: 10.1016/B978-0-12-803411-8.00011-1

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research

Japanese Journal of Southeast Asian Studies, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

3
漢字・字喃経典への料紙調査の応用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

漢字・字喃経典への料紙調査の応用

東南アジア研究, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 京都大学東南アジア地域研究研究所 ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

4
Glass mat reinforced thermoplastic polypropylene
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glass mat reinforced thermoplastic polypropylene

Polypropylene, 1999, p.284-290

Springer Science+Business Media Dordrecht 1999 ;ISSN: 0093-6286 ;ISBN: 9401058997 ;ISBN: 9789401058995 ;ISBN: 9401144214 ;ISBN: 9789401144216 ;EISBN: 9401144214 ;EISBN: 9789401144216 ;DOI: 10.1007/978-94-011-4421-6_40

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có bình duyệt (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...