skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mulberry Paper xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có bình duyệt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research

Japanese Journal of Southeast Asian Studies, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
漢字・字喃経典への料紙調査の応用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

漢字・字喃経典への料紙調査の応用

東南アジア研究, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 京都大学東南アジア地域研究研究所 ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...