skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Management xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có bình duyệt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Impacts of Sales Expense and Administrative Cost Stickiness on Earnings Management – Empirical Evidence from Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of Sales Expense and Administrative Cost Stickiness on Earnings Management – Empirical Evidence from Vietnam

Management (Zielona Góra), 2021-01, Vol.25 (2), p.206-231 [Tạp chí có phản biện]

2021. This work is published under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;ISSN: 2299-193X ;ISSN: 1429-9321 ;EISSN: 2299-193X ;DOI: 10.2478/manment-2019-0080

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...