skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Behavioral Addictions xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có bình duyệt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Associations between gaming disorder, parentchild relationship, parental supervision, and discipline styles: Findings from a school-based survey during the COVID-19 pandemic in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations between gaming disorder, parentchild relationship, parental supervision, and discipline styles: Findings from a school-based survey during the COVID-19 pandemic in Vietnam

Journal of behavioral addictions, 2021-09, Vol.10 (3), p.722 [Tạp chí có phản biện]

COPYRIGHT 2021 Akademiai Kiado ;ISSN: 2062-5871 ;EISSN: 2063-5303 ;DOI: 10.1556/2006.2021.00064

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. DOAJ Directory of Open Access Journals  (1)
  2. PubMed Central  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...