skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PubMed Central xóa Chủ đề: Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Associations between gaming disorder, parentchild relationship, parental supervision, and discipline styles: Findings from a school-based survey during the COVID-19 pandemic in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations between gaming disorder, parentchild relationship, parental supervision, and discipline styles: Findings from a school-based survey during the COVID-19 pandemic in Vietnam

Journal of behavioral addictions, 2021-09, Vol.10 (3), p.722 [Tạp chí có phản biện]

COPYRIGHT 2021 Akademiai Kiado ;ISSN: 2062-5871 ;EISSN: 2063-5303 ;DOI: 10.1556/2006.2021.00064

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...