skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research

Japanese Journal of Southeast Asian Studies, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
漢字・字喃経典への料紙調査の応用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

漢字・字喃経典への料紙調査の応用

東南アジア研究, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 京都大学東南アジア地域研究研究所 ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

3
“We Are Not the Hoa”: Vietnamese State Policies towards the ‘Chinese’ in Vietnam and the Modern History of the Ngai Living in Northern Rural Areas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“We Are Not the Hoa”: Vietnamese State Policies towards the ‘Chinese’ in Vietnam and the Modern History of the Ngai Living in Northern Rural Areas

Asian and African Area Studies, 2018/03/31, Vol.17(2), pp.258-286

2018 Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University ;ISSN: 1346-2466 ;EISSN: 2188-9104 ;DOI: 10.14956/asafas.17.258

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

4
ベトナムの「華人」政策と北部農村に住むガイの現代史
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ベトナムの「華人」政策と北部農村に住むガイの現代史

アジア・アフリカ地域研究, 2018/03/31, Vol.17(2), pp.258-286

2018 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 ;ISSN: 1346-2466 ;EISSN: 2188-9104 ;DOI: 10.14956/asafas.17.258

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có bình duyệt (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...