skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Southeast Asian Studies xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có bình duyệt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On the financial structure and personnel organisation of the Trịnh Lords in seventeenth to eighteenth-century North Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the financial structure and personnel organisation of the Trịnh Lords in seventeenth to eighteenth-century North Vietnam

Journal of Southeast Asian studies (Singapore), 2015-06, Vol.46 (2), p.246-273 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © The National University of Singapore 2015 ;The National University of Singapore 2014 ;COPYRIGHT 2015 Cambridge University Press ;COPYRIGHT 2015 Cambridge University Press ;ISSN: 0022-4634 ;EISSN: 1474-0680 ;DOI: 10.1017/S0022463415000077

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...