skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ajia Afurika Chiiki Kenkyū xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“We Are Not the Hoa”: Vietnamese State Policies towards the ‘Chinese’ in Vietnam and the Modern History of the Ngai Living in Northern Rural Areas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“We Are Not the Hoa”: Vietnamese State Policies towards the ‘Chinese’ in Vietnam and the Modern History of the Ngai Living in Northern Rural Areas

Asian and African Area Studies, 2018/03/31, Vol.17(2), pp.258-286

2018 Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University ;ISSN: 1346-2466 ;EISSN: 2188-9104 ;DOI: 10.14956/asafas.17.258

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
ベトナムの「華人」政策と北部農村に住むガイの現代史
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ベトナムの「華人」政策と北部農村に住むガイの現代史

アジア・アフリカ地域研究, 2018/03/31, Vol.17(2), pp.258-286

2018 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 ;ISSN: 1346-2466 ;EISSN: 2188-9104 ;DOI: 10.14956/asafas.17.258

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...