skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục

Towards Building an Intelligent Call Routing System

International journal of advanced computer science & applications, 2016, Vol.7 (1)

2016. This work is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;ISSN: 2158-107X ;EISSN: 2156-5570 ;DOI: 10.14569/IJACSA.2016.070162

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Đăng nhập để nhận xét

Đăng nhập để thêm phân loại riêng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...