skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục

Impact of transport infrastructure on firm performance: case study of Cuu long delta area, Vietnam

Problems and perspectives in management, 2019, Vol.17 (2), p.51-62 [Tạp chí có phản biện]

2019. This work is published under http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;ISSN: 1727-7051 ;EISSN: 1810-5467 ;DOI: 10.21511/ppm.17(2).2019.04

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Đăng nhập để nhận xét

Đăng nhập để thêm phân loại riêng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...