skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục

Pregnancy with Heart Disease: Maternal Outcomes and Risk Factors for Fetal Growth Restriction

International journal of environmental research and public health, 2019, Vol.16 (12), p.2075 [Tạp chí có phản biện]

2019. This work is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;2019 by the authors. 2019 ;ISSN: 1660-4601 ;ISSN: 1661-7827 ;EISSN: 1660-4601 ;DOI: 10.3390/ijerph16122075 ;PMID: 31212780

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Đăng nhập để nhận xét

Đăng nhập để thêm phân loại riêng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...